Τα Διαγνωστικά Τεστ θα είναι ανάλογα με τα διαγνωστικά τεστ ή τεστ κατάταξης που είναι ευρύτατα διαδεδομένα στο εξωτερικό και διεξάγονται στην αρχή της εκπαιδευτικής περιόδου, προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες των μαθητών και να τοποθετηθούν οι μαθητές σε επίπεδα.

Το κάθε μάθημα θα χωρίζεται σε γνωστικές ενότητες που έχουν διδαχθεί σε προηγούμενες τάξεις και κάθε ενότητα θα εξετάζεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που θα αφορούν σε βασικές γνώσεις, έννοιες και μεθοδολογίες. Στο πλαίσιο του τεστ θα εξετάζονται μαθήματα τα οποία θα εξετάζονται τελικά στις πανελλαδικές και στα οποία υπάρχει συνάφεια και συνέχεια στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται από χρονιά σε χρονιά.Μαζί με τα τεστ τα συμμετέχοντα φροντιστήρια, θα λαμβάνουν και τις σωστές απαντήσεις. Τα τεστ θα διορθώνονται από το φροντιστήριο το οποίο θα μπορεί να καλέσει τους γονείς με το μαθητή για μια συζήτηση όπου θα τους ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, θα γίνεται αξιολόγηση των δυνατοτήτων και θα τους γίνεται πρόταση για το φροντιστηριακό πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσει ο μαθητής.

Τα Διαγνωστικά Τεστ, είναι μια διαδικασία που θα υλοποιηθεί με τρόπο ανάλογο με αυτόν των Επαναληπτικών Θεμάτων, όσον αφορά στις διαδικασίες οργάνωσης, τεχνικής υποστήριξης, θεματοδοσίας και διεξαγωγής, με τις εξής διαφοροποιήσεις:

(α) Θα αποτελούνται απο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,

(β) Θα υπάρχει μια ευρεία διαδικασία προβολής σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, ώστε τα Διαγνωστικά Τεστ να κατοχυρωθούν ως θεσμός στην εκπαιδευτική κοινότητα, με στόχο οι περισσότεροι μαθητές της χώρας να έχουν το όφελος αυτής της δωρεάν υπηρεσίας σε όλη τη χώρα, σε ένα φροντιστήριο-μέλος της ομοσπονδίας. Η ομοσπονδία θα κάνει παρεμβάσεις σε κεντρικό επίπεδο μέσω ΜΜΕ. Επίσης θα εκτυπωθούν ειδικές αφίσες και φυλλάδια που θα απευθύνονται στους γονείς και τους μαθητές (με κενό χώρο για τα στοιχεία του κάθε φροντιστηρίου) οι οποίες θα μπορούν να τοποθετούνται και να μοιράζονται στις περιοχές των συμμετεχόντων (θα ενημερωθείτε έγκαιρα για τον τρόπο παραγγελίας και προμήθειας του υλικού).

(γ) Ταυτόχρονη Διεξαγωγή: Το καθένα από τα 5 τεστ που θα δοθούν, θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα και σε χρονικό περιθώριο που θα επιλέξει ο κάθε συμμετέχων, σε όλα τα συμμετέχοντα φροντιστήρια της χώρας, στις ημερομηνίες που θα έχουν γίνει γνωστές ευρύτερα. Το κάθε τεστ θα δημοσιοποιείται μαζί με τις σωστές απαντήσεις το βράδυ της ημερομηνίας διεξαγωγής του, έτσι ώστε να ακυρώνεται η δυνατότητα πειρατικής χρήσης του.


Επιστροφή στην κεντρική σελίδα
των Επαναληπτικών Θεμάτων